(Clearwisdom.net) Starting in the middle of June 2011, and continuing up to the present, agents from the Sichuan Province 610 Office. including leaders Jia, Mao and Ou Zegao, along with the leader of the Political and Judiciary Committee, pressured agents around Sichuan to brainwash practitioners of Falun Gong and then file reports. Officers from Miyi County in Panzhihua City, Dazhou City, Guanghan City, Deyang City, Leshan City, Jiangyou City in Mianyang City, Nanchong City, as well as other places, have been arresting and trying to brainwash practitioners. According to incomplete reports from Clearwisdom.net, as of July 10, 2011, four hundred and four practitioners have been arrested. Most of them are being held at brainwashing centers.

The one hundred and ten people arrested in Chengdu City are listed below: Deng Chaozhong (邓朝忠), Zhang Chengqiong (张承琼), Zheng Yingqiu (郑应秋), Wang Meizhen (王美珍), He Guozhang (何国章), Huang Qian (黄浅), Ye Suhua (叶素华), Li Rong (李蓉), Yuan Suchang (袁素昌) and her son, Qing Guangrong (卿光容), Yang Yuhua (杨玉华) who was sentenced to three years, Guo Guangyan (郭光艳), Huang Tianming (黄天明), Feng Ping (冯萍), Zhong Qixiu (钟其秀), Xue Lanying (薛兰英), Hu Yuqing (胡玉清), Lu Sanfu (卢三福), Li Yongxian (李永贤), Li Junqi (李俊其), and four more Falun Gong practitioners, Liu Cun-Xu (刘存旭), Yang Xiaolin (杨小林), Hu Xiuhua (胡秀华), Zhang Qunying (张群英), Wang Yuexian (王月仙), Li Yingfen (李应芬), Gu Shengju (古生菊), Li Fang lin (李芳林) and her husband, Lai Xianhui (赖先慧), Chen Shengqun (陈胜群), Huang Shufang (黄淑芳), Wang Xiaolin (王晓林), Su Weirong (苏伟容), Zhang Mingfang (张明芳), Ren Mingfang (任明芳), Liao Peimin (廖沛敏), Tian Guihua (田桂花), Zhang Biru (张碧如), Xie Chengxin (谢成新 ), Wu Jingjiang (吴竞江), Ms. Wei (魏大姐), Zhang Zhifen (张志芬), Tian Suhua (田素华), Zhou Shuanghong (周双红), Zheng Qilan (郑启兰), Yang Jianmei (杨建美), Chen Zhengbi (陈正碧), Guo Yuying (郭玉英), Deng Yide (邓谊德), Li Ying (李英,), Shi Lanfang (施兰芳), Li Changli (李长利), a practitioner whose last name is Zhang, Xue Lanying (薛兰英), arrested for the second time, Luo Yuying (骆玉英), Yang Qian (杨倩), Li Wenfeng (李文风), Wei Sufen (魏素芬), Zhou Yuxin (周月新) and her son, Mr. Liu Xueming (刘学明) a retired employee of the Second Child Center, a retired employee of Aviation Academy, Nan Xiaoqing (南小青), Li Bidong (李碧东), Yu Guifang (余桂芳), an accountant whose last name is Chen, Shen Jun (沈君), Xie Meichang (谢美常), Guo Shicai (郭世才), Zhou Xinqiong (周心琼), Yin Sirong (尹思荣), Su Gang (宿刚), He Ping (何平), Yu Huijun (喻惠君), Han Guangrong (韩光荣), Xu Fenxiu (徐芬秀), Gan Xuemei (甘学梅), Jiang Kaigui (蒋开贵), Xie Changxiu (谢长秀), Du Shumei (杜书梅), Liu Wei (刘伟), Qiu Yan (邱燕), Xiu Li (修俐), Xiaohong (小红), Xiang Xiuhua (向秀华), Wang Xiaoling (王晓玲), Gao Guirong (高桂容), Gao Guiping (高桂苹), Wang Hongxia (王红霞), Shi Bingjun (施秉均), Wei Kedong (魏克东), Liu Xiaohong (刘晓红), Chen Yuyun (陈玉芸), Zhou Zhi (周智), Zhou Yusong (周玉松), Zhang Qhingsu (张清素), Ding Yueying (丁月英), Sun Yi (孙毅), Li Guangyan (李光艳), Tang Ying (唐英), Tan Shunmin (谭顺敏), Zhang Guofang (张国方), Yang Yanzhen (杨延珍).

The fifteen practitioners arrested in Suining City are listed below: Chai Yurong (柴玉荣), Liao Banggui (廖邦贵), Wen Xianrong (文显蓉), Li Lin (李琳), Lu Hongyou (陆洪友), Wu Mingshu (吴明书), Yuan Xiying (袁西英), Yin Sujun (殷素君), Duan Shoumu (段守目), Chen Changping (陈长平), Chen Xiangming (陈祥明), Mi Guangping (米光平), He Jichun (何吉春), Zhang Lanfang (张兰芳), Zhang Fengying (张凤英).

The nineteen people arrested in Dazhou City are listed below: He Xiancui (何先翠), Yue Yingcong (岳映聪), Peng Huaying (彭华英), Liu Yingkun (刘映坤), Fu Antian (付安殄), Yan Liping (晏利萍), Deng Hai (邓海), Wang Jingzhou (王敬州), Zhao Guiyang (赵贵阳), Xu Wenzhong (豏文忠), 76 years old, Chen Kaixiang (陈开祥), Tao Dafeng (陶大凤), Liu Guanghui (刘光辉), Xia Bi (夏碧), Guo Defen (郭德芬), Wang Wei (王伟), Ran Wenxue (冉文学) and his grandson, Tan Bin (覃斌). Deng Hai was sentenced to five years.

The five people arrested in Neijiang City are listed below: Li Huanying (李宦英), Chen Xingyu (陈兴渝), Chen Darong (陈大容), Zhou Liangying (周良英), Ye Jianguo (叶建国). Ye Xingyu (陈兴渝) and Chen Darong were all sentenced to three years. Zhou Liangying was sentenced to three and a half years.

The thirty people arrested in Leshan City are listed below: Liu Ying (刘英), Wei Xizhen (魏喜珍), Wu Sufen (吴素芬), Wang Mingzhong (王明忠), Gong Dexiang (龚德祥), Mao Xiuzhen (毛秀珍), Lei Xiaoqiong (雷小琼), Wei Shiyu (魏世玉), Liu Cuilan (刘翠兰), Zhong Shufeng (钟淑凤), Gu Suhua (古素华), Li Tianfang (李天芳), Lu Tao (卢涛) , Huang Yufeng (黄玉风), Wang Yuanrong (王远容), Zhuo HuaRu (卓华茹), Wang Shanzhu (王善竹), Lei Song (雷松), Huang Yeqiu (黄叶秋), Tang Zhongqin (汤忠勤), Zhu Suyun (祝素云), Li Cuirong (李翠容), Zhu Xueming (朱学明), Jian Da (简大), Chen Fengyun (陈凤云), Xiao Yongchong (肖永冲), Xiang Quanguo (向全国), Liu Bin ( 刘彬), Wang Mingzhong (王明忠), and Wan Shurong (万淑容).

Among them, Mr Gong Dexiang (龚德祥), 63 years old, was sentenced to three years.
Ms. Mao Xiuzhen (毛秀珍),70, was sentenced to three years.
Ms. Lei Xiaoqiong (雷小琼), 42, was sentenced to five years.
Ms. Liu Cuilan (刘翠兰) was sentenced to three years.
Mr.Wang Mingzhong (王明忠), was tried at at 2:30 p.m., on February 23, 2011.
Ms. Liu Bin (刘彬), 40 years old, was sentenced to three and a half years.

Ms. Zhong Shufeng (钟淑凤), 56 years old, and Ms. Gu Suhua (古素华), 58 years old, were each sentenced to three years. Eight people were sentenced to prison. The rest were arrested and taken to the Dashiqiao Brainwashing Center. In the brainwashing center, each practitioner was watched by two guards. One monitor was assigned by the person's employer, and the other was assigned by the local 610 Office. When a practitioner was transformed, the persecutor received a bonus award of 10,000 yuan.

The forty seven practitioners arrested in Deyang City are listed as follows: Luo Shichang (罗世昌), Gu Daiqin (古代琴), Yan Faying (颜发英), Zhang Rongyue (张荣跃), Luo Shizhao (罗世昭), Zhang Huidong (张辉东), Li Shuqin (李淑琴), Yang Yonghui (杨永会), Liu Yuanfeng (刘元凤), Shu Qiongxian (舒琼仙), Shu Jixiu (舒纪秀), Wu Guangbi (吴光毕), Liu Guangfeng (刘光凤), Zhang Li (张莉), Shi Youqun (史有群), Xie Jiuhui (谢久会), Zhao Yanzhen (赵延珍), Jiang Zeying (蒋泽英), Feng Yingxiu (冯英秀), Deng Dezhi (邓德芝), Wu Liang (吴粱), Xiao Xianzhen (肖先珍), Xiao Kaiping (肖开萍), Zhang Erxiu (张耳秀), Zeng Yunfeng (曾云凤), Cai Huayu (蔡华玉), Huang Shifen (黄世芬), Chen Congqiong (陈从琼), Jiang Yanghui (蒋杨会), Wu Zhaolan (吴昭兰), Liu Tingyuan (刘庭元), Feng Shujun (冯书俊), Pan Xiaoping (潘小平), a practitioner with the family name of Liao, a person from Huangxu Town (his name unknown), a person from Shehong County (name unknown), two people from Mianyang City (their names unknown). One young person was seriously injured when a guard fiercely kicked him; Yun Bozhi (云伯志), Xie Wenmo (谢文模), Li Shuping (李淑萍), Qiu Juyuan (邱菊元), Wu Suying (吴素英), Liu Mingde (刘明德), Jiang Zhixiu (蒋智秀), Dai Quanzhen (代全珍) and Zhao Tingzhen (赵廷珍).

Twenty three practitioners were arrested in Nanchong City: a practitioner whose name is Lu, Zhou Lanzhen (周兰珍), Zhang Linyue (张林悦), Wan Ruilan (万瑞兰), Chen Mingzhen (陈明珍), Wang Huiqing (汪惠清), Wang Maosheng (汪茂生), Yan Guifang (颜桂芳), Zhang Ya (张亚), Yi Xiaohong (易小红), Deng Yun (邓云), Deng Xinghua (邓新华), Deng Min (邓敏). Two people whose names are unknown, Wen Hui (文辉), Tang Xujun (唐旭军), Liu Bin (刘彬), Zhong Wenhui (钟文辉), Wan Jie (万杰), Huang Yeqiu (黄叶(燕)秋), Jin Huiling (敬慧玲) and Xu Xia (徐霞).

Thirty nine practitioners were arrested in Panzhihua City: Jiang Ruifei (蒋若霏), Xiong Lixiang (熊立香), Chen Zhongyu (陈忠玉), Le Hong (乐虹), Liu Tianfen (刘天芬), Xiong Guangrong (熊光荣), Yu Lan (余兰), Zhang Yuanxiu (张远秀), Li Guoqing (李国清), Liu Jingkun (刘静坤), Jiang Xianfeng (蒋贤凤), Wang Zhilian (王志连), a practitioner whose surnamed is Hou, Guo Huibin (郭会彬), Feng Shifen (冯世芬), Zhou Juzhong (周聚忠), Zhang Jiaxiu (张家秀), Huang Guangrong (黄光荣), Liu Dingfen (刘定分), Wang Yuanzhen (王元珍), Li Xueju (李学菊), Wang Zhenghui (王正会), Tu Wenfen (涂文芬), Li Fangzhi (黎方芝), Li Fangyuan (黎方远) , Li Fuliang (李福良), Fan Chaofen (范朝芬), eleven practitioners whose names are unknown from Miyi County, and Zhao Huimin (赵慧敏).

Seven practitioners were arrested from Liangshan Prefecture, including three from Huili County: Li Zefen (李泽芬), Zheng Zifang (郑子芳), Zhao Guowei (赵国伟); three from Xichang City: Hu Xiaozhong (胡孝忠), Zhang Yueli (张月莉), Shi Guohua (石国华). One practitioner from Jinyang County: Gong Wenyou (龚文友); and another three people: Chen Shide (沈士德), Li Fuchun (李富春), Chen Huansheng (陈焕生) from and unknown area.

Two practitioners were arrested in Bazhong City: Yan Yuming (鄢玉明) and Jiang Kaigui (蒋开贵).

Five practitioners were arrested in Guang'an City: Wang Xiaoqing (王晓青), Huang Zhihui (黄芝辉), Cai Zhengfang (蔡正芳), Zou Changliang (邹昌亮), and Zeng Xiangyou (曾祥友) in his seventies who was beaten. Wang Xiaoqing (王晓青)was sentenced to three and a half years in prison.

Seven practitioners were arrested in Luzhou City: Liang Shuangquan (梁双全), Wang Huai (王怀), Tang Quanzhen (唐全珍), Wang Huai (王槐), Zhao Shengyun (赵生云), Yang Taizhen (杨太珍), Huang Deshu (黄德书).

Forty one practitioners were arrested in Mianyang City: Deng Chengkai (邓成开), Zhang Chunbao (张春宝), Yin Huajie (尹华杰), Feng Wei (冯伟), Liu Tao (柳涛 ), Yang Suyun (杨素云), Zhou Xiaohua (周晓华), Qu Yunshu (曲云淑), Zhang Yan (张燕), Liang Bizhen (梁碧珍), Liu Ping (刘萍), Jiang Wenping (蒋文平), Teng Hongbing (腾红兵), Zhang Qizhong (张启忠), Wei Chaohai (魏朝海), Du Zhijun (杜志俊), Wang Lianying (王莲英), Li Shuqin (李淑琴), Deng Guixian (邓闺贤), Wu Fenglei (吴凤磊), Xiao Shi feng (肖世凤), Zhong Shikai (钟世凯), Zhao Yuqun (赵玉群), Yin Juhua (银菊花) and He Deli (何德利). On July 4, 2011, police officers from Jiangyou City arrested sixteen Falun Gong practitioners.

Ten people were arrested in Meishan City: Dai Zhiquan (代志权), Luo Libin (罗丽彬), Lu Cuirong (吕翠容), Ms. Dai, Li Zhongqin (李仲琴), Cao Chunhua (曹春花), Zhou Xiaoli (周小莉), He Tong (何彤), Xu Jianhua (徐建华), Li Qinyin (李沁殷).

Fifteen practitioners were arrested in Yibin City including: Zhang Jintao (张锦桃), Chief Engineer of Fir Coal Mine, Gong County, and Yao Huazhi (姚华智 ). In addition, at the beginning of June, thirteen practitioners from nine counties, plus the two practitioners listed above, for a total fifteen practitioners, were taken to the Yifei Senior Apartment Brainwashing Center.

Ten practitioners were arrested in Guangyuan City including: Chen Yong (陈勇), the driver of a man powered three wheel vehicle, Huang Qiong (黄琼), Xue Zhongyi (薛忠义), Zhu Chunlian (朱春莲), Zou Bin (邹斌) and four practitioners from Wangcang County.

Fourteen practitioners were arrested in Ziyang City: Gong Tiancai (龚天才), Xiang Xiuying (向秀英), Liu Sishui (刘似水), Liu Guoping (刘国萍), Li Zhonglin (李中林), Wang Suyu (王素余), Zhou Chengxiu (周成秀), a Falun Gong practitioner whose family name is Wei, Chen Bengao (陈本高), Chen Xinhua (陈信华), Yao Zhongjun (尧仲军), Wei Guozhen (魏国珍), Zhang Suqing (张素清) from Jianyang City.

Five practitioners were arrested in Zigong City including: Wu Dengming (吴登明), Zhang Xiaocheng (张孝成), two other practitioners whose names are unknown, and another practitioner whose family name is Yu.

Four practitioners were arrested in Ya'an City including: Gan Yulian (甘玉连), Zhou Fuping (周福萍), Gao Mengchun (高梦春) and Li Chaofeng (李朝凤).

It is widely know that the regime of Jiang Zemin persecuted Falun Gong. China, known as the land of the divine, has become a place where demons dominate peoples minds. There will be a time when fireworks will be set off and the noise of the fireworks will be everywhere to celebrate the death of Jiang Zemin. They will also signify that the evils of this persecution are being eliminated. The people who have participated in the persecution should think about the evil deeds they have committed and the legacy that they have left for their families. The persecutors include: the head of Sichuan Province 610 Office, whose family names are Jia and Mao; Ou Ze Gao, the leader of Sichuan Province Judiciary and Political Committee, Sun Jichang and Zeng Shengquan, leaders of Domestic Security Division and the police department. If they continue to commit crimes against humanity, they will be punished by heaven and brought to justice in the human court system. The time for them to think about and select their future is limited.

July 17, 2011