(Minghui.org) A total of 101 residents from 9 cities in Liaoning Province were arrested on June 28. The coordinated police sweep specifically targeted Falun Gong practitioners and their families.

According to insiders, the province-wide arrests were orchestrated and directed by the 610 Office, an extra-legal agency tasked with eradicating Falun Gong under the Chinese Communist regime’s persecution of the spiritual discipline.

Most of the practitioners were arrested at home. Police confiscated their Falun Gong-related materials and other personal belongings, including cash and bank deposits. Others were seized away from their homes.

Though some people were released, many remain detained at the time of writing. The details of each practitioner’s status are unclear.

Dalian City (44)

1. Liu Yanping2. A practitioner surnamed Zhang3. Liu Yazhou4. Chi Lianzhu5. Song Shijuan6. Zhou Guiling7. Zhou’s daughter8. Zhao Xinli9. Wang Changrong10. Wang’s son11. Sheng Jie12. Wang Xinlian13. Wang’s husband14. Tao Yuzhen15. Zhang Shuxu16. Wang Chuang17. Sun Bin18. Zhou Jie19. A practitioner surnamed Li20. Zhong Shujuan,21. Li Kuan22. Li Xiuli23. Wang Xiuli24. Shi Guifen25. Qu Lianxi26. Ms. Liu27. Ms. Wang28. A practitioner surnamed Sun29. A practitioner surnamed Zhong30. Fang Ming’s daughter Xiao Fang31. Kong Qingchun32. Yang Hongtao33. Wang Chunying34. Wang’s mother35. Wang’s father

Another 7 practitioners, whose names remain to be investigated, were also arrested.

Ms. Song Weidong, 74, had her home ransacked and valuables taken. She was not arrested, however.

Shenyang City (20)

1. Liu Songhua2. Wang Hechun3. Liu Yu4. Qin Yanmei5. Her son-in-law6. Liu Chang7. Damei8. Damei’s husband9. Damei’s daughter10. Xiao Yanzi11. Xiao’s brother12. A practitioner surnamed Yang13. Ma Yanxia14. Ma’s sister 115. Ma’s sister 216. Ma’s brother17. Zhou Yanli18. Zhou Yanchun19. Zhou’s brother20. name remains to be investigated

Tieling City (6)

1. Liu Yamin2. His wife3. Sun Hongbing4. Sun Guowen5. Wang Jinzhu6. Qian Chuanguo

Jinzhou City (2)

1. Han Junda2. Li Chongfeng

Liaoyang City (9)

1. Yu Guilan2. Di Shaoqun3. Xiong Hui4. Di Hui5. Han Shengli6. Lou Ying7. He Jingzhi8. Meng Qingjuan9. Xue Xiaotong

Chaoyang City (1)

1. Huan Jingyun

Benxi City (8)

1. Zhang Huan2. Song Yuegang3. Gao Chongyan4. Dong Shuhai5. Zong Hongdong6. Zhang Liang7. Cui Bin8. Wang Yanxia

Yingkou City (8)

1. Liu Yuzhuo2. Xu Huifang3. Xue Fang4. Her husband5. Chen Li6. Liu Qingyu7. Liu Quanchun8. Wang Guixiang

Haicheng City (3)

1. Xiaopang2. Zhang De3. Name remains to be investigated