(Clearwisdom.net) In Changtu County, 32 Falun Gong practitioners were unlawfully sentenced.

Twenty four female practitioners were detained at Masanja Detention Center. Their names are Feng Shuhua, Liu Liyan, Liu Yuqing, Wang Fengyan, Wang Fengli, Zhao Yanping, Cheng Shuyuan, Jiang Guirong, Wei Yunxia, Sun Shuping, Zhang Hua, Geng Yuhua, Yu Yanqiu, Shan Huijie, Guo Xia, Wang Yuehua, Wang Xiaohua, Sun Yajie, Wang Shuhua, Hao Shuzhen, Zhang Yunling, Wen Jiuling, Sun Li, and Zhao Guizhen.

Seven practitioners were detained in Tieling Detention Center for forced labor. Their names are Wang Quan, Zhao Liang, Sun Guowen, Ma Xiaomin, Cao Mingzhong, Zhao Sulin, and Yang Guoxiang. One practitioner, Zhao Qinzhuo, was at Shenyang Dabei Jail and he was sentenced for 3-1/2 years.

The people who were involved in above persecution are as follows:

Secretary of County Party Committee
Zhao Tiefeng, 86-410-5818299 (office), 86-410-4832828 (home)
Li Xiangyang, 86-410-5824311 (office), 86-24-86619018 (home)
Zhao Ruyan, 86-410-5813164 (office), 86-410-5822705 (home)

County Heads
Sun Biao, 86-410-5816219 (office), 86-410-5810988 (home)
Liu Zhengyi, 86-410-5824965 (office), 86-410-2650508 (home)
Dang Xingchang, 86-410-5822119 (office), 86-410-4846102 (home)
Xu Xia, 86-410-5824629 (office), 86-410-5818358 (home)

Secretary of Political and Law Committee, Li Yanjun, 86-410-5826670 (home)

The County Police Chief, Chen Guoxue, 86-410-5823159 (office), 86-410-5824130 (home)

The County Police Vice Chiefs, Han Jiandong, 86-410-5826885 (office), 86-410-5825840 (home) and Ran Qingbin, 86-410-5822231 (office), 86-410-5824513 (home)

Shangtu Township Party Secretary, Zhang Xianxue, 86-410-5823161 (office), 86-410-5810788 (home) and the Vice Secretaries, Zhao Fengwen, 86-410-5824592 (office), 86-410-5819865 (home) and Zhu Facai, who was in charge of the persecution, 86-410-5822130 (office), 86-410-5812331 (home)

Detention Center Chief office: 86-410-5823063
Detention Center office: 86-410-5823851
Guanshan Police Station: 86-410-5700408

Jinjia Township Police Station Chief, Li Hongjun, 86-410-5390110 (office)

Changtu County Daxing Village Police Station Chief Xu Guolin and Vice Chief, Feng Shoujun, 86-410-5320110 (office)

Changtu County, Tongjiangkou Township Vice Party Secretary, Zhou Yan, is in charge of the persecution, 86-410-5620003 (office)

Changtu County Tongjiangkou Township Police Station Chief, Li Xiaoming, 86-410-5620110 (office)