(Clearwisdom.net) On April 19, 2002, Dafa practitioner Sun Shizhong was tortured to death at the Yinmahe Labor Camp in Jiutai City, Jilin Province. Liu Wenli, Liu Xianzhong, Lu Chunhai, Xue Quan and Hui Shouyi were directly responsible for Sun Shizhong's death. Policeman Gao Ke was the instigator behind the scene.