February 13, 2002

(Clearwisdom.net)

People's Congress Office in Pingdu city:

Phone: 86-532-7362036

á

á

People's City Government in Pingdu city:

Phone: 86-532-736605086-532-7362758

Fax: 86-532-7362011

á

á

Mayor's Office in Pingdu city:

Phone: 86-532-7361000

á

á

Public Security Bureau in Pingdu city:

Main: 86-532-7364450

Bureau chief: 86-532-8319075

á

á

Political Security Department Chief: Shi Weibing,

Office: 86-532-8319300

á

Policeman: Li Jianwei,

Home: 86-532-8312089

á

á

Guxian Town Political-Legal Secretary

Sun Jianming: (prime culprit)

Home phone: 86-532-3362038

á

á

Guxian Hydro Power Station Chief

Guo Zhaojiang (Murderer who tortured Dafa disciple Zhang Yong):

Home phone: 86-532-3361368

á

á

Guxian police station: 86-532-3361060

Police Sergeant: Ho Xijun (Murderer who tortured Dafa disciple Liu Shengzhi);

Cell phone: 86-13806424871

á

á

Guxian Town Government:

Fax: 86-532-3361002

Phone: 86-532-3361003

á

á

Jiudian Town Police Station

Phone: 86-532-5359123

610 Office Party Secretary: Pan Guanglei

610 Office Chief: Yang Shouren

á

á

Pingdu city Pantao Brainwashing class Chief: Dai Yugang

Pingdu city Pantao Brainwashing class:

Phone: 86-532-5392211

Pingdu city Pantao Police Station:

Phone: 86-532-5391110

Renzhao Town Police Station:

Phone: 86-532-3381025

Yunshan Town Government:

Phone: 86-532-3341196

Fax: 86-532-3341169

Town Party Council Secretary:

Phone: 86-532-3341079

Yunshan Police Station:

Phone: 86-532-3341110

Lab: 86-532-3343030

á

Party Council in Zhugou Town:

Phone: 86-532-3321001

Council Secretary Office:

Phone: 86-532-3321318

Fax: 86-532-3321070

Zhugou Town Police Station

Phone: 86-532-3321006

á

Party Committee in Liyuan Street Association Office:

Phone: 86-532-8375780

Liyuan Street Association Police Station

Phone: 86-532-8375769

á

Party Committee in Tonghe Street Association Office:

Phone: 86-532-7311026

Tonghe Street Association Police Station

Phone: 86-532-7311030

á

Party Committee in Xiangdian Street Association Office:

Phone: 86-532-3301001

Xiangdian Street Association Police Station

Phone: 86-532-3301084

á

Party Committee in Chengguan Street Association Office:

Phone: 86-532-7363692

Fax: 86-532-7363040

Law Enforcement Station:

Phone: 86-532-7363792

á

Shandong Province Pingdu City Nancun Town Police Station:

Phone: 86-532-3391110

Dongwangfu Village Party Committee:

Phone: 86-532-3397444

Committee Secretary: Jiang Yandang

Phone: 86-532-339648886-532-3395508

Public safety: Jiang Liping:

Phone: 86-532-3396479