Walkers reaching White Rice Bridge of Su-Ao TownMarching on Zhongshan Road of Su-Ao Town