[Minghui Net]

Using as many sources as possible, we have collected the following contact information for those institutions that have illegally imprisoned Dafa practitioners.

Office Handling Reports to the Authorities

Address: 20 Beijiao Street, Shijiazhuang zip codes: 050051

Phone: 86-311-7752225

Labor Camp

Zhao Yunlong, Head of Labor Camp in Shijiazhuang City

Wang Bingfang, Political Commissar

Address: 22 Beijiao Street, Shijiazhuang, Hebei Zip code: 050051

Phone: 86-311-7752350, 7753569 , 7776422, 77763488, 67776421, 77752749

Another address: 10 Beicheng Street, Shijiazhuang, Hebei Zip code: 050000

Phone: 86-311-7767140 / 7797124, 97797145 Switchboard: 7754007

The address of Group 2 in the labor camp:

North of Zhaolinpu Village, Shijiazhuang Zip code: 050051

switchboard: 86-311-7777689

(note: the illegally sentenced practitioner Wang Hongbin is kept here)

The address of Group 4 in the labor camp:

8 South Gaoji Street, Shijiazhuang Zip code: 050061

Shang Changming, Chief Officer of Group 4

Phone: 86-311-7793644, 7780336

Administration Office of Group 4: 7777689 ext. 663

Second Police Squad: 7777689 ext. 666

Li Zhenping, police officer of Second Squad

Tel: 86-311-7779557 (H)

Detention Centers in Shijiazhuang

Address: 31 Beijiao Street, Shijiazhuang, Zip codes: 050051

Phones: 86-311-7777564, 7783740, 7783741, 7783742

Administration Office: 86-311-7755288

First Detention Center of Shijiazhuang

Address: 31 Beijiao Street, Shijiazhuang, Zip codes: 050051

Phone: 86-311-7783741

Officer on Duty: 86-311-7792564

Wang Shuting, Director: 86-311-7783741

Nie Shuzhen, vice director: 86-311-7783740

Du Zhenjie, vice director: 86-311-7784074

Wang Li, Office Manager: 86-311-7783486

Qiu Guojian, Chief Officer of Second Supervising Section

Yan Zhenjun, police officer

Wang Fusheng, Chief Officer of Third Supervising Section

Phone:86-311-7772894

Second Detention Center of Shijiazhuang

Address: 23 Beijiao Street, Shijiazhuang Zip code: 050051

Phone: 86-311-7755213 7794374 97794348

Du Xilin, director

Phone: 86-311-7755213

Zhang Hongqi, Political Instructor

Phone: 86-311-7755202

Wang Zhibin,vice director

Phone: 86-311-7755202

It is said that there are Dafa practitioners illegally kept in all of the detention centers in Shijiazhuang. The details are yet to be found out.

The Prison of Shijiazhuang

Address: 218 Cangan Road, Shijiazhuang, Hebei Zip code: 050051

Switchboard: 86-311-3831916

The North Prison of Shijiazhuang

Address: 3 West of North Ring Road, Shijiazhuang, Hebei Zip code: 050000

Phone: 86-311-7775174 , 7723356

The reception room of Political Section in the prison

Address: North Hongxing Street, Shijiazhuang, Hebei Zip code: 050000

Phone: 86-311-7777264

All prisons in Shijiazhuang have been illegally detaining Dafa pracitioners for a long time. Detailed information is yet to be found.

Partial list of practitioners illegally kept in Group 4 of the labor camp in Shijiazhuang:

1. Liu Shuping 2. Wang Chunrong 3. Ji Zhilan 4. Yuan Yuge 5. Liu Junyan 6. Liu Juhua 7. Liang Shuxiang 8. Liu Yanhong 9. Qi Jingwei 10. Zhu Hong 11. Li Na 12. Zhao Zhiqiang 13. Fan Lixin 14. Jia Yuxia 15. Zhang Shufang 16. Li Qiulan 17. Wang Zhilan 18. Sun Shizhen 19. Cui Junhua 20. Han Lexia 21. Wang Jinmei 22. Si Yanfen 23. Liu Xing 24. Li Gaizhen 25. Chen Xiuli 26. Peng Rongfen 27. Zhong Wei 28. Gao Junlian 29. Guo Liyun 30. Wang Zhixiao 31. Zhang Suxia 32. Han Baozhu 33. Song Xiaoping 34. Meng Junfang 35. Wang Daling 36. Yi Zengyan 37. Qiao Yunxia 38. Zhu Yuying 39. Chai Fenai 40. Zhu Jingxue 41. Jiao Miankun 42. Zhang Junxiao 43. Jin Lihong 44. Li Xihong 45. Hao Yancong 46. Jia Cufen 47. Xia Fenghong 48. Wei Cuiyun 49. Yang Yucui 50. Hu Hui 51. Wang Fengmei 52. Hu Shengman 53. Liu Zhenxin 54. Yang Xiaofen 55. Hou Shuying 56. Mei Guilan 57. Sun Lihua 58. Hou Haiping 59. Yin Lihong 60. Zhen Shuyan 61. Liu Guiyan 62. Wang Aimei 63. Wang Xiufen 64. Zhang Shuqin 65. Wang Suhua 66. Zhang Liya 67. Zhang Juan 68. Dai Yuanmei 69. Ma Suping 70. Yu Na 71. Li Yuying 72. Zhang Xiaoru 73. Zhang Meique 74. Yu Suhong 75. Ma Shulan 76. Tao Yunguang 77. Chen Xiukun

Ma Chao 79. Ma Maolin 80. Mu Suzi 81. Li Fengqin 82. Lu Zhanping 83. Zhao Xueping 84. Zhang Aiping 85. Liu Fengming 86. Wang Yongmei 87. Liu Qiaomei 88. Shan Shuhua 89. Guo Wenxiu 90. Li Guiqin 91. Li Xiumin 92. Zhang Huae 93. Wang Xiuhua 94. Guo Chunrong 95. Wei Qingmei

Practitioners known to be illegally kept in Group 5 of the labor camp (some are local residents of Shijiazhuang).

1. Zhang Suyu, female, in her 40's, official in Xinhua District of the city, Deputy of the National People's Congress, arrested when she went to appeal for Dafa in Beijing in July of 2000.

2. Qian Mei, female, in her 30's, teacher in Nanxiaojie No.2 School, illegally sent to labor camp in December of 2000.

3. Tan Xiuying, female, lived in Xinfan district in Shijiazhuang. Phone: 86-311-7754024, illegally sentenced to three years in labor camp, transferred from Group 4 to Group 5. (Translator's note: some groups in labor camp are known to have more strict measures with practitioners.)

4. Tao Fengxiang, female, in her 30's, housewife, went to Beijing to appeal in July of 2000 and was illegally sent to labor camp.

5. Yao Jianrong, female, in her 40's, police officer in the Security Department of Railway Administration Bureau, Shijiazhuang office, arrested and sent to labor camp for no reason, transferred from Group 4 to Group 5.

6. Wei Tianchen, female, 46, member of the communist party, functionary in the Decoration Co. of Hebei, college education, lived in 8-2-401, Apartment Complex of Paint Plant, Xixing Residential Area, Tel: 86-311-3623851. She went to Beijing to appeal in May of 2000 and was illegally sent to labor camp on July 3. She was transferred from Group 4 to Group 5.

7. Mother of Zhang Huiguang, illegally arrested on Jan. 1, 2001 when she was telling people the true story of Dafa.

8. Wang Bo, female, 20, admitted to Central Music School in 1999, suspended from school for practicing Dafa, arrested when she went to Beijing to appeal in December of 2000.

9. Liu Yan, female, 38, literature teacher in No.3 Middle School, arrested when she went to appeal in December of 2000.

10. Xiao Xing, female, in her 30's, teacher in City & Country Construction School in Hebei Province, college education, arrested from school in December of 2000, sent to labor camp without any legal procedure.

11. Bai Zongru, female, 37, teacher in City & Country Construction School in Hebei Province, college education, arrested from school in November of 2000, sent to labor camp without any legal procedure.

Following are practitioners missing after being sentenced to labor camp:

1. Tao Hongsheng, male, in his 40's, official in Secuity Bureau of Hebei Province, tortured to death in Labor Camp of Shijiazhuang

2. Hu Bing, male, teacher in No.18 Middle School, arrested when he went to Beijing to appeal.

3. He Weicheng, male, 58, arrested when doing Falun Gong exercises in public on the evening of Feb 4, 2000.

4. Chu Qingtong, male, 39, self-employed worker, arrested when he was telling people the true story of Dafa in November of 2000.

5. Zhang Haibing, male, 19, student of No.22 High School in his last year, arrested when he went to appeal on Dec. 9, 2000.

6. Wang Jin, male, in his 30's, college education, lived in an apartment of Hebei Normal University, arrested in early October of 1999, sentenced to three years in labor camp.

7. Liu Jiting, male, official in Market Place Administration Committee in Xinhua Village, arrested when he was telling people the true story.

(Collected and reported by practitioners in China)