Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org PRINT

Falun Dafa Practitioners from Taiwan, Hong Kong and Macao Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy New Year

Jan. 2, 2022

(Minghui.org) Falun Dafa practitioners in the following places of Taiwan, Hong Kong and Macao send their New Year greetings to Master Li:

Greetings to Master from Taichung, Taiwan

Greetings to Master from practitioners in Taiwan

Greetings to Master from practitioners in Changhua, Kaohsiung, Chiayi, Pingtung, Yunlin, Taichung, Nantou, Penghu, Tainan, Kinmen, Hualien in Taiwan

Greetings to Master from practitioners in Hualien

Greetings to Master from practitioners in Hualien

Greetings to Master from a practitioner in Hong Kong

Greetings to Master from a practitioner’s family in Taipei, Taiwan