Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org PRINT

Yanbian County Court in Panzhihua City Holds an Illegal Court Session for Eight Falun Dafa Practitioners

September 30, 2004 |   By Panzhihua practitioners in Sichuan Province

(Clearwisdom.net) On September 14, 2004, it was reported that personnel of the Sichuan Panzhihua City government held an illegal court session in the Yanbian County Court for eight Falun Dafa practitioners: Xu Langzhou, Gao Caoqun, Chen Heqiong, Liang Shufen, Zhang Xingcai, Zhu Wenhui, Xie Jingxuang and Liu Qinghua.

Yanbian County Detention Center: 86-812-8653630

Panzhihua City Politics and Jurisdiction Committee

Reception desk: 86-812-3342033
Secretary Xie Daoquan: 86-812-3342356
General Deputy Secretary Peng Weibin: 86-812-3353163
Deputy Secretary Yang Changyun: 86-812-3336876
Office numbers: 86-812-3348675, 86-812-3346058

Panzhihua City National Security Bureau
Reception desk: 86-812-3343441
Office number: 86-812-3343342

Panzhihua City Procuratorate Court
Office number: 86-812-3362757, 86-812-3365027
Political Department: 86-812-3362445, 86-812-3365157

Panzhihua City Public Security Bureau
Office Director: 86-812-33323008
Vice-Director: 86-812-3323456, 86-812-3323123
Secretary Office: 86-812-3323247, 86-812-3332065