Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org PRINT

Ms. Sun Simei from Xiangcheng City Persecuted to Death in Shibalihe Female Labor Camp

June 16, 2003 |  

6/12/2003

(Clearwisdom.net)

Ms. Sun Simei is a practitioner from Xiangcheng City in Henan Province. She was illegally sent to Shibalihe Female Labor Camp for appealing for Falun Gong. She was tortured to death around May 25, 2003. When her family members saw her body, it was covered with injuries. Her body was cremated against her family's wishes.

Related phone numbers in Xiangcheng City, Henan Province:

Public Security Bureau switchboard: 86-394-4321200

Head of the Public Security Bureau: Zhou Qingwu

Head of the Political Security Section: Ma Zhefeng, 86-394-4321376

Policemen:

Liu Yuqing: 86-394-4318735; Jiang Weijian: 86-394-4311797;

Jin Hai: 86-394-4319306; Jiang Yourong: 86-394-4321853;

Luo Xiuying: 86-394-4311036; Wang Binghua: 86-394-4320880;

Deng Tongxue: 86-394-4317535

610 Political and Judiciary Committee secretary: Tian Liang, 86-394-4321262

610 Office: Wang Kefei, 86-394-4291666

Shibalihe Female Labor Camp of Zhengzhou City: 86-371-6802210

Prison Police of the Shibalihe Female Labor Camp:

Directors:

Wu Hongru: 86-371-4143001

Zhou Xiaohong: 86-371-4143062

Wang Yan: 86-371-4143002

Zhang Xiuhua: 86-371-4143077

Head of the 3rd Brigade:

Jia Meili: 86-371-4143083

Hu Zhaoxia: 86-371-4143119

Ren Yuanfang: 86-371-4143059

Group Head: Wang Nan, 86-371-4143127

Management Section: Zhang Nan, 86-371-4143183