List and Case Description of 
the
114 Those Who Learned Falun Gong and Died in Persecution and Those the Details of Whose Death Need Further Investigation

(Latest update: 3/27/2005)


114. Xi Zhaolin 113. Dou Senyu 112. Ning Suqing 111. Li Qiuju 110. Gao Chao
109. Wang Xinling 108. Chu Jinting 107. Wang Xiuhua 106. Hou Xianying 105. Jiang Guihua
104. Wang Rengyan 103. Zhu En 102. Zhang Xiaohui 101. Xun Shuqin 100. Chen Changfa
99. Yu Yaru 98. Sun Zhanling 97. Chen Xueda 96. Lv Weiqi 95. Gao Jun
94. Lou Lixun 93. Zhang Yumei 92. Wang Zhenfang 91. Zhou Xianqing 90. Sun Dezheng
89. Zhou Changli 88. Zhou Shuqing 87. Hu Yongfeng 86. Li Guiying 85. Xu Ning
84. Liu Shenghua 83. Chen Shoulan 82. Sun Jincang 81. Zhao Fenglin 80. Zhou Shuying
79. Wang Yuheng 78. Liang Zhongbin 77. Zhao Yanchun 76. Xu Fengcai 75. Xie Shufang
74. Liang Yuqin 73. Liu Fengjie 72. Li Junwen 71. Li Zhengxin 70. Zhang Xianbai
69. Wang Chaoyin 68. Li Junhai 67. Li Fuqin 66. Dai Jingxiu 65. Ren Haochun
64. Li Bingqian 63. Xiong Guoshou 62. Liu Xinyun 61. Zhang Lei 60. Liu Sue
59. Xie Jintian 58. Hao Jiangrui 57. Zang Dianlong 56. Ma Zhenting 55. Zhang Yunan
54. Su Huili 53. Zhu Xianshu 52. Jin Huili 51. Li Baoxia 50. Li Qixi
49. Chang Fengqin 48. Cui Xueyi 47. Zou Xiangqian 46. Li Aiyun 45. Wang Qiuling
44. Yue Shunjiao 43. Yang Yuhuan 42. Ma Yongming 41. Kang Gangyun 40. Lei Sufen
39. Liu Yanling 38. Xu Fengying 37. Yuan Cuirong 36. Wang Shugong 35. Yu Guiying
34. Liang Xiansen 33. Ren Zeguo 32. Yin Hongtao 31. Bao Caijun 30. Zhang Xiuxiang
29. Zhang Huifang 28. Song Tingfang 27. Liu Wenying 26. Yan Jingcai 25. Zhang Junhua
24. Feng Xianrong 23. Xiao Xiuying 22. Han Rufeng 21. Zhang Shouguang 20. Wu Yuqin
19. Ma Xuelan 18. Gong Zhenqing 17. Sun Guilan 16. Zou Songtao 15. Jing Jianxin
14. Zhang Chunmei 13. Yin Yanhong 12. Xiao Xiuying 11. Guan Ge 10. Zhang Baoju
9. Zhang Yali 8. Li Xiuqin 7. Zhao Yayun 6. Zhang Yulan 5. Zhu Yourong
4. Zhu Derong 3. Zhou Chunmei 2. Sun Xiaobo 1. Liu Zengqiang