Mr. Zhang Mingtong, 58, lived in Shawobei Village, Shawo Township, Qi County.