Mr. Zhang Yunyi, in his 30s, was a Falun Dafa practitioner in Beijing.