Liu Qingzhen

Chinese Name: εˆ˜εΊ†η
Gender: Female
Age: 63
City: Chengde City
Province: Hebei
Occupation:
Date of Death: 2002-07
Date of Most Recent Arrest:
Most recent place of detention:
Case Description:

Ms. Liu Qingzhen, 63, lived in Shuangqiao District, Chengde City, Hebei Province. After the CCP began to persecute Falun Gong on July 20, 1999, she was frequently harassed by the agents of the residential office and local "610 Office". She was severely hurted mentally. Consequently, she developed lymph cancer in 2002, and passed away in July 2002.

Related articles: