Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org PRINT

List of Falun Gong Practitioners from Jinzhou City Who Have Died from the Persecution

June 03, 2009 |  

(Clearwisdom.net)

Time frame: 101 months -- July 1999 to December 2008

Number of practitioners who have died from being persecuted: 44

Female: 28

Male: 16

List of names of the practitioners persecuted to death:

Zhu Shaolan, Zhang Guihua, Gao Bozhi, Pan Shuxian, Jin Shuchun, Yao Hanzhang, Ren Shutian, Li Guilian, Hu Xiuying, Jiang Shulin, Qi Suchun, Wei Koushi, Li Fengzhi, Wei Guangxing, Du Baolan, Xiao Peng, Jia Chuqiu, Cao Shufang, Liu Zhi, Zhang Guizhi, Shi Zhongyan, Wang Wenjun, Wang Fengru, Zang Jinlu, Li Shulan, Zhang Haiyan, Xiang Shufan, Liu Fengzhu, Wang Yanjun, Li Ling, Wu Chunlan, Li Changru, Yao Hongxia, Yang Sukun, Li Baoqing, Yan Li, Luo Xuemin, Liang Sulan, Liu Yulan, Zuo Zhongyou, Feng Guiqin, Yu Guoju, Xiao Yubin, Shi Changlin

Jinzhou City of Liaoning Province and surrounding areas include: Guta District, Linghe District, Taihe District, Economic Development Area, Linghai City (Jin County), Yi County, Beijing City, Heishan County.

Number of practitioners persecuted to death by area: Guta District (4), Linghe District (5), Taihe District (5), Economic Development Area (1), Linghai City (Jin County) (2), Yi County (7), Beijing City (3), Heishan County (10), unknown (8).

Verified deaths from persecution of practitioners, although detailed information is not available as of date: Wang Yuxian, Zhang Fengyun, Cai Libin and an elderly female practitioner with the surname of Ma.