Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org PRINT

List of Falun Gong Practitioners Persecuted in the Tanghezi District, Jinzhou City

January 15, 2004 |  

(Clearwisdom.net)

Alloy Factory, Nuerhe Textile, and Heavy Machinery Factory

Forty-one Practitioners Sentenced to Labor Camps Unjustly

Li Li, Sun Yingli, Wang Shaobing, Lu Shujun, Xu Shucheng, Feng Yunang, Hu Chunsheng, Bai Xiaoming, Li Qingyan, Zheng Yanmei, Wang Yuquan, Wang Fengyun, Zhao Chengjie, Han Qiang, Wang Yuqing, Cao Ce, Chen Zaihua, Jiang Li, Guo Yanhua, Yan Yuchun, Wang Hong, Wang Xiuqin, Yan Li, Wang Wenjun, Yue Xuefeng, Li Yajuan, Zhao Lianxia, Cao Juewen, Jing Cuizhen, Wang Wenjuan , Zhou Lixian, Zhang Jing, Sheng Fuchang, Zhang Xuezhong, Wang Wentao, Huang Cheng, Feng Shudong, Zhang Ren, Li Guilan, Gao Jun, Ms. Gao.

Ten Practitioners Sentenced to Prison

Wang Guixia, Lu Shujun, Zhao Huimin, Gu Wanxian, He Tao, Dou Lanying, Duan Yanli, Zhang Limei, Yue Xuefeng, Wang Wenjun.

Forty-four Practitioners Detained

Zhu Xiangqin, Pei Yufeng, Qu Ajuan, Gu Hexia, Zhang Xiulan, Shi Zhongyu, Wang Hongge, Zheng Xiujuan, Ma Xiuying, Guan Chun, Zhai Yanchun, Guo Liguang, Cao Liya, Sun Limin, Guan Xingyu, Liu Jing, Dai Lanying, Li Sunuan, Li Hui, Guan Fengyun, Ren Changjiang, Cheng Sazhang, Guo Lin, Wang Lijuan, Bao Changqing, Guo Kunjie, E Likun, Liao Lina, Zhang Guoli, Lu Li, Zhao Xiyun, Li Fuhe, Yan Weijie, Huang Yungui, Jin Dejing, Jin Yuzhen, Zhou Suzhen, Wang Qingyou, Teacher Wang.

Twelve Unjustly Locked up in the Detention Center

Zhang Po, Wei Liping, You Li, Ju Xiaomei, Diao Shufen, Sun Wei, Ning Shaoyong, Shen Wangliang, Zhao Zhixin, Guo Yanhua, Ma Zhimin, Liu Chuanhua.

Twenty-six Practitioners Unjustly Fined

Li Shuzheng, He Guizhi, Cheng Sazhang, Li Qingyan, Wang Guixia, Ren Changjiang, Wei Liping, Zhang Po, You Li, Ning Shaoyong, Zhao Zhixin, Guo Yanhua, Shen Wanliang, Dao Shufen, Wang Lijuan, Liu Caiyun, Jiao Wanhui, He Guanghua, Huang Yungui, Wang Keyu, Cao Ce, Teacher Wang, Sun Yi, Zhou Suzhen, Jin Yunzhen, Jin Dejing.

Practitioners Still Detained

1. Masanjia Labor Camp: Lu Shujun, Zhen Yanmei, Wang Fengyun, Li Yajuan, Guo Yanhua, Yin Yuchun, Wang Hong, Wang Wenjuan.

2. Jinzhou Education Camp: Zhang Ren, Cao Ce, Huang Cheng.

3. Shenyang Dabei Prison: Wang Guixia, Zhang Limei, He Tao.

One Practitioner Died from Persecution: Wang Wenjun.

From these statistics of Falun Gong practitioners suffering from persecution in a small district in a city, it is not difficult to estimate how people have suffered from the persecution of Falun Gong over the entire country of China and how families are indirectly affected.