Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org PRINT

A Partial List of Parties Who Are Responsible for the Death of Dafa Practitioner Hu Youliang from Xishui County, Hubei Province

February 06, 2002 |  

(Clearwisdom.net) Hu Youliang, male, was more than forty years old. Hu was forced to leave home in November 2000, and he was arrested in Zhaoyang City, Hunan Province in December 2001. In the jail, Hu was inhumanly tortured. In order to oppose the evil, he went on a hunger strike for more than 20 days. On January 23, 2002, Hu died as a result of the persecution.

The following is a list of the people and parties responsible for the death of Dafa Practitioner Hu Youliang:

Tang Shangen -- Chief of Xishui Court

Hong Zengxie -- Head of Xishui Police Department

Li Zaipo -- Member of the Political Committee of Xishui Police Department

Tao Jinsong -- Policeman in Xishui Police Department

Hu Guangming -- Policeman in Xishui Police Department

Yang Jian --Section Chief in Xishui Police Department

Xishui Police Department: 86-713-423-3980, 86-713-423-3982

Xishui Procuratorate: 86-713-423-3337
Xishui Reporting Centre: 86-713-423-3945
Long Fuqing -- Party Committee Secretary of Xishui County Government

Li Ruzhi, Zhan Jinsheng, Sun Huangqing -- Vice Secretaries
Xishui Party Committee: 86-713-423-2001, 86-713-423-3316
Li Ruzhi -- Xishui Mayor: 86-713-423-3537
Yang Youzhai, Zhu Boru, Jiang Jianfeng, Mei Xiangxue, Gao Deyan, Wu Yaoxuan, Fan Hongsheng -- Deputy Mayors
Deng Hong, Zhou Qingming -- Council Political Officers
Xishui Discipline Committee: 86-713-423-3608
Xishui Organising Department: 86-713-423-3691
Xishui Advertising Department: 86-713-423-2687
Xishui Newspaper Editorial: 86-713-422-3872
Xishui Political Legislation Committee: 86-713-423-2068
Xishui Political Research Office: 86-713-423-3528
Xishui Labour Committee: 86-731-423-3248
Xishui Communist Party School: 86-713-424-2438
Xishui Party School: 86-713-423-3537; 86-713-423-2837
Xishui Research Office: 86-713-423-2878
Xishui Research Centre: 86-713-423-3001
Xishui Farming Committee: 86-713-423-2508