Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org PRINT

Partial List of Dafa Practitioners Who Have Been Illegally Detained in Forced Labor Camps and Mental Hospitals in Zibo City, Shandong Province

November 17, 2002 |  

(Clearwisdom.net) Partial list of Dafa practitioners illegally detained in forced labor camps in Zibo City, Shandong Province

Ding Guizhi, Ding Xiulan, Li Xiuyun, Qiao Tongmei, Zhang Qingshun, Guo Xian'gang, Liang Xiaofeng, Sun Guifen, Xie Guilan (Husband & Wife) Gao Shuangquan, Sun Xiuhua, Qu Ji'an, Zheng Shoulan, Wang Ting, Su Xiangyang, Yan Ming, Ren Jifu, Liang Wenjuan, Lu Qijun, Liu Lisen, Lu Junyi, Zhao Liqing, Ren Jun, Yang Yuquan, Zhou Shengyun, Zhang Ruxiu, Gao Mingshu, Gao Mingjie, Liu Changjun, Wang Xin, Wang Xin [Both Xin are different in Chinese writing], Zhang Long, Wang Yanyun, He Shoufu, Li Xiuling, Zhang Xuemei, Wang Hong, Li Renhua, Zhao Xiyong, Sun Shulin, Feng Yanju, Bai Jiazhen, Wang Xiurong, Sun Meilian, Zhang Xiuying, Niu Ruizhen, Li Qingzong, Pu Xianhu, Zhang Ailing, Li Chuanxia, Wang Suhua, Wang Lixue, Luo Maoguo, Fang Kuanfeng, Zhao Hongwen, Zhang Dechi, Li Yubao, Sun Jiyun, Zhang Xiuling, Chen Kang, Zhao Xizhi, Gong Qijun, Su Lianxi, Zou Xiaohua, Wang Guixue, Xing Cuihua, Li Xuguang, Sun Lili

Partial list of Dafa practitioners illegally detained in the mental hospital in Zibo City

Zhao Hongwen, Sun Rongjun, Sun Jiyun, Zhang Xiuling, Zhang Junmei, Yang Changkuan, Li Guanglan, Wang Cuihua, Luo Guangling, Luo Guangqin, Zhu Hongzhen, Sun Zhaoling, Zhao Xizhi, Chen Kang, Gao Xiurong, Wang Xin, Wang Xin [Both Xin are different in Chinese writing], Liu Yuzhen, Wang Guixue, Pu Xianhu, Wang Xiurong, Wang Xiufeng, Wang Yuling, Li Xinlan, Fang Hongyou, Zhang Ruxiu, Che Guihua, Zhai Naizeng, Zhang Guihua, Tang Xiuqin, Su Gang, Zhuang Peixu

Nov. 11, 2002